AKT ORGANIZACYJNY

Rok 1921 otworzył nową kartę w historii najstarszej szkoły, ówczesnego Gimnazjum Państwowego, gdy 25 września w jej murach odbyła się uroczystość w czasie której dr. Wacław Jezierski, Wizytator Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, ogłosił akt następującej treści:


„1. 19649
Akt organizacyjny :
Na mocy aktu z dnia 11 czerwca 1921 roku Państwo Polskie objęło w ponowne posiadanie istniejącą od siedmiu stuleci w mieście Płocku szkołę średnią męską, która w latach wielkiej wojny światowej pozostawała pod opieką miejscowego Koła Polskiej Macierzy Szkolnej. Niniejszym uznaję tę szkołę za państwową i nadaję jej miano: 'Gimnazjum Państwowe imienia Marszałka Stanisława Małachowskiego'. Naród Polski wznosząc w murach archikatedry warszawskiej pomnik 'Przyjacielowi Ludu', 'Civi inter integros integerrimo', nazwał Małachowskiego 'Patriae praesidium, lapsae solatium, redivivae consilium, qua libet in fortuna decus...'. Niechże czcigodna postać 'polskiego Arystydesa' opromieniona aureolą Wielkiego Sejmu i Konstytucji Majowej, stanie się dla młodzieży polskiej wychowującej się w sędziwych murach prastarej uczelni, wzorem prawości i czystości duszy i czynów, cnoty obywatelskiej oraz zawsze chętnej gotowości do służenia Ojczyźnie, niech w ofiarnym czynie Męża, który nie zawahał się całem swem mieniem poręczyć wypłacalność skarbu Księstwa Warszawskiego, znajdzie młodzież przykład ofiarności względem Państwa, niech na jasne szlaki szczerego, bezinteresownego demokratyzmu wiedzie ją wspomnienie owej podniosłej chwili, kiedy nad narodem zabłysnął ideał równości i braterstwa wszystkich stanów i wielki Marszałek, zrywając z zadawnionymi uprzedzeniami, uznawał we włościanach swych dóbr wolnych współobywateli i pierwszy wpisał swe nazwisko w księdze mieszczan stolicy.
Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
/-/ Antoni Ponikowski 
L.S.
W Warszawie, 20 września 1921”.


W tej uroczystości uczestniczyła młodzież szkolna, a także licznie przybyła publiczność, Z ramienia Ministerstwa udział wzięli: wizytator Stefan Cybulski, wizytator Wacław Jezierski i dr Stanisław Kopczyński. Tego samego dnia Rada Miasta Płocka uchwaliła przemianowanie ulicy Gimnazjalnej na ulicę Stanisława Małachowskiego. I tak najstarsza szkoła w Polsce stała się Małachowianką.

Pełen tekst Aktu Organizacyjnego wymalowano dużymi literami na ścianie szkolnej kaplicy, po lewej i prawej stronie prezbiterium.